ÖNSÖZ
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde yürürlüğe konulan KHK’lar ile çok kapsamlı olağanüstü hal tedbirleri alınmış ve yasalarda, olağanüstü hal dönemiyle sınırlı olmayan değişiklikler yapılmıştır. Bu nitelikte KHK’ların çıkarılmasına devam edilmektedir. Darbe girişimiyle ortaya çıkan tehlikenin boyutları büyüktür. Anayasamızın ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerimizin sınırları içinde kalmak koşuluyla, söz konusu tehlikenin giderilmesi amacına yönelik tedbirlerin alınmasının, hukuk devletine aykırı bir yönü yoktur. Ancak, yürürlüğe konulan KHK’larla, söz konusu tehlikenin giderilmesi amacının ötesine geçilmiş ve uygulamaya konulan tedbirlerde, gereklilik ve orantılılık koşulları gözetilmemiştir. Bu durum, başta hukuk güvenliği olmak üzere, hukuk devletinin temel niteliklerine aykırı bir görünüm yaratmıştır. Hak arama yollarının kapatılması ise, hukuk devletinde, hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak bir aykırılık oluşturmanın yanında, diğer bütün aykırılıkları da daha ağır bir hale getirmiştir. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu’na bağlı, Hukuk Güvenliği ve Geniş Anlamda Mülkiyet Hakkı Çalışma Grubu, olağanüstü hal çerçevesinde yürürlüğe konulan 667-688 sayılı KHK’ları, Anayasamız ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 1 no.lu Protokol ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı açısından incelemiş ve sunulan raporu hazırlamıştır.
Bu raporun, değerli meslektaşlarımın çalışmalarında yararlı olmasını diler, Hukuk Güvenliği ve Geniş Anlamda Mülkiyet Hakkı Çalışma Grubu üyelerine ve Türkiye Barolar Birliği’nin emeği geçen görevlilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Türkiye Barolar Birliği Başkanı